Kako je korona promijenila sigurnosnu situaciju u BiH: Manje kriminala i saobraćajnih nesreća

Prema podacima kantonalnih MUP-ova, MUP-a RS i brčanske policije pored prekršaja porastao je i broj krivičnih djela vezanih za dilanje i konzumiranje droge, dok je s druge strane smanjen broj krađa i saobraćajnih nesreća. Nažalost, i podaci o seksualnom nasilju su zabrinjavajući. I FUP i MUP RS bilježe porast ovakvih krivičnih djela.

Opće stanje sigurnosti

Prema podacima FUP-a za mart 2020. u odnosu na mart 2019. karakteristično je smanjenje broja krivičnih djela za 143 ili 10,91%. Preciznije, u martu 2019. evidentirano je 1.311 krivičnih djela, a u martu ove godine 1.168.

U Republici Srpskoj u martu 2020. evidentirano je 478 krivičnih djela, što je manje za 185 ili 27,9%, u odnosu na isti mjesec prethodne godine kada su bila evidentirana 663 krivična djela.

Policija Brčko distrikta BiH nije navela statističke podatke o sigurnosnoj situaciji, ali su zaključili da je u oblasti kriminaliteta zabilježeno smanjenje ukupno prijavljenih krivičnih djela, kao i saobraćajnih nesreća u odnosu na prethodni mjesec.

“Kada je riječ o događajima iz oblasti javnog reda i mira bilježimo povećanje u odnosu na prošli mjesec do kojeg je došlo zbog povećanog broja slučajeva koji su identifikovani i realizovani radom policijskih službenika na sprečavanju širenja epidemije COVID-19”, navode iz brčanske policije.

Saobraćajne nesreće

Tokom marta 2020. na području BiH došlo je smanjenje broja saobraćajnih nesreća. Na saobraćajnicama u FBiH dogodile su se 1.374 saobraćajne nesreće što je smanjenje za 434 ili 24% u odnosu na isti mjesec 2019. godine.

U periodu od 16. marta do 6. aprila na području Republike Srpske evidentirano je 298 saobraćajnih nesreća. U istom periodu prošle godine evidentirane su 544 saobraćajne nesreće. Može se zaključiti da je u uporednom periodu u RS-u evidentirano smanjenje broja nesreća za 45,2 %.

Krađe

U FBiH prošlog marta desile su se 182 krađe, ovog marta 171. U RS-u je također smanjen broj krađa. Ovog marta desila se 101 krađa, a prošlog 125. Što se tiče krađa, zanimljiv je podatak da je u martu prošle godine u FBiH ukradeno 28 vozila, a ovog marta tek 11. U RS-u je stanje daleko bolje po ovom pitanju. Ukradeno je samo jedno auto u martu ove godine, a prošlog marta 9.

Seksualno zlostavljanje

U FBiH krivičnih djela protiv spolne slobode i morala prošlog marta evidentirano je 6, nažalost ovog marta 12 i to najviše krivičnih djela bludne radnje. Krivičnih djela protiv braka, porodice i mladeži lani u martu bilo je 79, ovog marta nešto manje, 50. Najviše je bilo nasilja u porodici i to čak 47 slučajeva ovog marta u FBiH.

Nažalost, situacija nije ništa bolja ni u RS-u. Krivičnih djela protiv polnog integriteta i seksualnog zlostavljanja i iskorištavanja djeteta ovog marta bilo je 16, prošlog marta tek 6, što znači da je došlo do porasta ovih djela za 166,7 posto, što je zaista zabrinjavajuće.

Krivična djela protiv života i tijela

Posmatrajući krivična djela protiv života i tijela, u martu 2019. u FBiH zabilježeno ih je 66, dok su u martu ove godine evidentirana 52 takva krivična djela. U RS-u je po pitanju ovih teških krivičnih djela situacija drugačija. U martu ove godine zabilježena su 34 krivična djela protiv života i tijela, a u istom mjesecu prošle godine 40. Znači u oba entiteta je smanjen broj krivičnih djela protiv života i tijela.

Zloupotreba droga

Kada je riječ o krivičnim djelima iz oblasti zloupotrebe opojnih droga u FBiH, evidentno je povećanje istih u oba entiteta u martu 2020. godine u odnosu na uporedni mjesec 2019. godine. U FBiH u martu 2019. evidentirano je 155 ovih krivičnih djela, dok je ovog marta zabilježeno 175. Slično je i u RS-u. Ovog marta evidentirano je 27 krivičnih djela u vezi droge, prošlog marta 24.

Drastičan porast broja prekršaja

Međutim, ono što je evidentno na području BiH to je zasigurno povećan broj prekršaja. Prekršaj predstavlja kršenje propisa javnog poretka, povredu društvene discipline ili drugih društvenih vrijednosti koje nisu zaštićene krivičnim zakonima i drugim zakonima u kojima su propisana krivična djela. U konkretnom slučaju, policija je uglavnom prekršajno kažnjavala građane zbog nenošenja maski na javnim površinama i zbog kršenja policijskog sata.

Tako je samo u FBiH broj prekršaja povećan za 696 slučajeva ili 49,50% u odnosu na isti period 2019. godine. U martu ove godine u FBiH evidentirano je 2.102 prekršaja, dok je u martu 2019. godine bilo 1.406 prekršaja.

Obzirom da je odlukom Vlade FBiH 20. marta proglašeno stanja nesreće uzrokovane pojavom koronavirusa u FBiH, jasno je da je povećanje broja prekršaja uzrokovano povećanim brojem izdatih naloga za nepoštivanje naredbi i mjera Federalnog štaba civilne zaštite.