Travnik: Prijavite se za dodjelu pomoći za rekonstrukciju stambenih jedinica u svrhu povratka

Na stranici Općine Travnik objavljen je Javni poziv za dodjelu pomoći za rekonstrukciju i obnovu svojih stambenih jedinica u svrhu povratka.

Ukupna vrijednost projekta je: 200.000,00 KM.

Kandidati prijavu sa dokazima o ispunjavanju općih i posebnih kriterija dostavljaju na adresu općine Travnik, na protokol općine svakim radnim danom od 7,00 sati do 15,30 sati, u zatvorenoj koverti sa naznakom “Odboru za odabir korisnika Općinske pomoći, GRAĐEVINSKI MATERIJAL – ZA JAVNI POZIV – NE OTVARAJ, ili putem pošte preporučeno na adresu: Općina Travnik, Konatur bb /protokol/, 72270 Travnik.

Više informacija OVDJE.

(tnt)