Vlada FBiH na hitnoj sjednici raspravljala o epidemiološkoj situaciji

Vlada Federacije BiH je na današnjoj 187. hitnoj, telefonski održanoj sjednici, prihvatila informaciju o epidemiološkoj situaciji u ustanovama socijalne zaštite kojima je osnivač Parlament FBiH, a koju su zajednički pripremili Federalno ministarstvo rada i socijalne politike i Federalno ministarstvo zdravstva.

Zaključeno je da će u uslovima ozbiljno pogoršane COVID-19 epidemiološke situacije na cijelom teritoriju Federacije BiH, Federalno ministarstvo zdravstva pripremiti akt obraćanja Vlade Federacije BiH vladama kantona u kojem će se tražiti intenzivnije postupanje kriznih štabova kantonalnih ministarstava zdravstva, s ciljem poduzimanja i restriktivnijih mjera, ukoliko se ocijeni da su potrebne, prema procjeni COVID-19 epidemiološke situacije u kantonu, posebno u ustanovama socijalne zaštite koje zbrinjavaju ranjivu populaciju.

Federalno ministarstvo zdravstva pripremit će i akt obraćanja Vlade Federacije BiH vladama kantona u kojem će tražiti pojačan nadzor svih inspekcija u kantonalnim upravama za inspekcijske poslove, kao i inspekcije organizovane pri nadležnim ministarstvima u kantonu, odnosno mjerodavnih općinskih i gradskih inspektora, kao i kantonalnih uprava policija, s ciljem kontrole provođenja naređenih mjera, te preduzimanja mjera protiv onih počinitelja koji krše naređene mjere u uslovima pandemije COVID-19. Ovo uključuje i iznalaženje mogućnosti na nivou kantona da se pojača broj inspektora u ovim oblastima.

Također, bit će pripremljen akt obraćanja Vlade Federacije BiH kojim će biti upućen zahtjev vladama kantona da svim poslovnim subjektima u Federaciji BiH, zdravstvenim ustanovama, privatnim praksama, ustanovama socijalne zaštite za smještaj starih osoba i djece na području kantona nalože striktno postupanje po preporukama Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH, odnosno sada naredbama kriznih štabova Federalnog i kantonalnih ministarstva zdravstva.

Federalno ministarstvo zdravstva je zaduženo da se obrati kliničkim centrima u Federaciji BiH da, u skladu sa svojim mogućnostima, pruže pomoć pri testiranju uposlenika i korisnika ustanova socijalne zaštite.

Federalno ministarstvo rada i socijalne politike je obavezano da, na osnovu iskazanih potreba ustanova socijalne zaštite kojima je osnivač Parlament FBiH, sačini procjenu potrebnih sredstava za nabavku osnovne zaštitne opreme i medicinskih sredstava koju će dostaviti Vladi FBiH na upoznavanje i poduzimanje daljih koraka.

Na današnjoj sjednici Vlada FBiH je donijela odluku o preraspodjeli sredstava iz Budžeta FBiH za 2020. godinu s razdjela “Porezna uprava FBiH” na razdjel “Ured potpredsjednika Federacije BiH” i razdjel “Gender centar FBiH”, u ukupnom iznosu od 153.300 KM. U obrazloženju je navedeno da su se Ured potpredsjednika FBiH i Gender centar FBiH obratili Federalnom ministarstvu finansija za obezbjeđenje nedostajućih sredstava za isplatu bruto plaća i naknada troškova zaposlenih i doprinosa poslodavca do kraja ove godine, na osnovu čega je Federalno ministarstvo finansija pripremilo prijedlog odluke o preraspodjeli sredstava.

Zbog isteka mandata, Federalna vlada je dala prethodne suglasnosti Nadzornom odboru JP Nacionalni park “Una” d.o.o. Bihać za razrješenje direktora ovog javnog preduzeća i za imenovanje Amarilda Mulića za vršioca dužnosti direktora JP Nacionalni park “Una” d.o.o. Bihać, na šest mjeseci, odnosno do okončanja konkursne procedure za imenovanje direktora.

(klix.ba)